Home

Jiddisch i sverige historia

I Sverige började jiddisch att användas på 1600-talet men först i slutet av 1700-talet uppstod en mer kontinuerlig användning. I början av 1900-talet kom immigranter från Ryssland och efter andra världskriget och Förintelsen kom några tusen överlevare till Sverige. Men deras barn lärde sig oftast inte jiddisch Språkets historia. Språkets uppbyggnad och dialekter Språkets historia I nästan tusen år var jiddisch de väst- och östeuropeiska judarnas primära, och ibland enda, talade språk

Under 1700-talet har Sverige liksom övriga Europa en judefientlig inställning. Många inskränkningar infördes i och med judereglementet som kom 1782. Under 50 år begränsades bland annat var i landet judar fick bo och vad de fick jobba med. 1774 kommer Aaaron Isaac till Sverige och han är den förste som får utöva sin religion i landet Jiddisch har två huvuddialekter, en västlig och en östlig. Den västliga, som har en längre historia, används numera nästan inte alls. Den talades tidigare i olika delar av Tyskland, Böhmen, Mähren, Österrike, Schweiz, norra Italien, Alsace, Lorraine och Nederländerna. Den östliga dialekten utvecklades senare, (44 av 308 ord.

Däremot avviker jiddisch syntax markant från högtyska då ordföljden tämligen strikt följer mönstret subjekt-objekt-verb. Historia. Jiddisch är baserat på medelhögtyska, framför allt då medelrhenländska, men innehöll redan från början ett tydligt inslag av ord från hebreiskan och arameiskan En kort sammanfattning som handlar om språket Jiddisch, som är ett av Sveriges minoritetsspråk. Här berättas kort om språkets historia och hur det kom att bli ett minoritetsspråk i Sverige samt hur utbrett språket är i världen och i Sverige idag Lunds universitet har fått i uppdrag av regeringen att organisera undervisningen och i höst erbjuder man tre kurser: en nybörjarkurs i språk och litteratur, en kurs i judisk historia i Sverige och en i judisk tro och tradition. Jiddisch har sedan år 2000 officiell status som minoritetsspråk i Sverige Jiddisch används bland släkt och vänner och i samband med förenings- och kulturaktiviteter. I dag finns ett nymornat intresse för språket, också bland svenska judar. Talats i Sverige sedan 1700-talet. Jiddisch har talats i Sverige sedan slutet av 1700-talet, då judar tilläts bosätta sig i Sverige

Jiddisch - om språket - Minoritet

Video: Språket och dess historia - jiddischforbundet

I dag finns ett nymornat intresse för jiddisch, också bland svenska judar. Jiddisch har talats i Sverige sedan slutet av 1700-talet, då judar tilläts bosätta sig i Sverige. Den jiddisch som finns i Sverige i dag är dock olika former av östjiddisch, som talats av judar som invandrat till Sverige ungefär från 1870-talet och framåt Baby Elephant rescued... viewed with Alan Tours while on Safari at the Addo Elephant National Park. - Duration: 14:58. Alan Tours 89,486,414 view Den politiska folkrörelsen sionismen, som uppstod i slutet av 1800-talet, vars mål var att förverkliga tanken på ett hemland för det judiska folket i Palestina, omfattades av en del svenska judar. År 1880 hade antalet judar i Sverige vuxit till omkring 3 000, framförallt som en följd av invandring från Östeuropa

Judarnas historia i Sverige - Minoritet

Romani och jiddisch har en lång historia av förtryck. Finskan är visserligen majoritetsspråk i Finland, men många finsktalande i Sverige har dålig kontakt med sitt ursprungsland efter att ha levt här i flera generationer Jiddisch. Jiddisch har talats i Sverige sedan slutet av 1700-talet, då judar tilläts bosätta sig i Sverige. Omkring 4.000 svenskar talar och förstår i dag jiddisch i olika utsträckning. För många jiddischtalande i Sverige är det inte förstaspråk, men det är starkt förknippat med familjeliv och judisk kultur Historia. Under den tid, då det som idag är Finland var en del av Sverige, förekom migration mellan olika delar av landet, till exempel lockade Stockholm som huvudstad folk också från andra sidan Ålands hav. Många svedjebrukande savolaxare flyttade västerut

jiddisch - Uppslagsverk - NE

Hej där! Mitt namn är Marcus Henriksson och jag är SO-lärare. I den här videon så berättar jag om de svenska minoriteterna. Vilka minoriteter som vi har haft.. Svenska Akademien grundades 1786 med målsättningen att svenska skulle bli ett kulturbärande språk, precis som tyska och franska. 230 år senare får vi även en lag som ska skydda det svenska språket från utrotning Men frågan är om de någonsin övergav danskan. Vintern 1658 tågade Karl X Gustav med sina trupper över de frusna sunden mellan Jylland och Själland. Svensk historias mest spektakulära militära bedrift slutade utanför Köpenhamns portar, där danskarna tvingades ge upp. Vid freden i Roskilde tillföll det gamla Östdanmark Sverige År 2000 blev jiddisch ett av Sveriges fem officiella minoritetsspråk. Det har talats i Sverige kontinuerligt sedan slutet av 1700-talet, med ett särskilt uppsving under 1870-talet. Då invandrade många östjudar till Sverige, och församlingarna växte i städer som Stockholm, Göteborg, Norrköping, Malmö och Sundsvall

Varför är det viktigt att jiddisch överlever i Sverige? Jean Hessel, språkvårdaren, svarar så här: Man måste komma ihåg att jiddisch har haft en 200-årig historia i Sverige och att det innebär att judisk historia och kultur är en del av svensk historia och kultur Samma sak gäller minoritetsspråket jiddisch - vissa vill bevara och tala det, medan andra avstår. Judarnas historia är kantad av förföljelse och folkmord, inte bara under Förintelsen. Det är ett skäl till att tusentals judar sökt sig till Sverige genom århundradena, även så sent som under 1900-talets sista decennier barn. Många av de överlevande kom till Sverige med hjälp av Röda korset och andra liknande hjälporgani-sationer. Språket Omkring 4 000 svenskar pratar och förstår jiddisch i olika utsträckning. Det finns olika varieteter inom jiddisch så som litvish-jiddisch, ukrainsk-jiddisch, po-lish-jiddisch och väst-jiddisch SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i. En inlämningsuppgift om språket jiddisch, som redogör för dess historia och utbredning, samt status som minoritetsspråk i Sverige. Även exempel på uttryck och ord på jiddisch finns med som till exempel: Hej - Shólem aléichem Hej då - Zai gezúnt (betyder: var frisk) God morgon - Gut morgn Notera att källor saknas

Jiddisch - Wikipedi

 1. Svensk språkpolitisk historia kan härledas så långt tillbaka som till 1500-talet och Gustav Vasas bibel, då Nya Testamentet kom ut på svenska. Det var på 1960-talet de första riktlinjerna för hur språket skulle användas i lagar och författningar kom
 2. oritetsspråk tillsammans med samiska, finska, meänkieli och romani. Av dessa är jiddisch det
 3. Många av de judar som kom till Sverige talade jiddisch och de flesta som har jiddisch som modersmål i dag är de som överlevde Förintelsen, deras barn och barnbarn. Det finns olika varieteter inom jiddisch så som litvish-jiddisch, ukrainsk-jiddisch, polish-jiddisch och väst-jiddisch
 4. a spretiga rötter ro. Det judisk-polska och det svenska får nära varandra i ett nyskapande musikaliskt möte, och jag tänker att jiddisch nog kan slå rot i den svenska myllan. Att det nog redan har gjort det. För 18 år sedan erkändes jiddisch som ett nationellt
 5. oriteternas historia samt om deras kultur, språk och religion. Därför ingår det i skolans läroplaner att kunskap ska ges om de nationella

Jiddisch som minoritetsspråk i Sverige Sammanfattning

I kursen ges grundläggande kunskaper i talfärdighet, formlära, syntax och ordförråd på jiddisch. Kursen syftar till att skapa en förtrogenhet med enklare texter på såväl grundspråk som i översättning, samt en förmåga att översätta kortare texter. Dessutom ges en orientering i hur språket har använts genom historien Det är ett officiellt minoritetsspråk i Sverige och tillhör den uraliska språkgruppen under kategorin finsk-urgiskt språk. Det kan jämföras med att Finland har finlandssvenska som ett minoritetsspråk i deras land. Det finns fem olika minoritetsspråk förutom meänkieli i Sverige - finska, samiska, romani chib, jiddisch Jiddisch eller jiddisk er et germansk språk som tales av over tre millioner mennesker, hovedsakelig askenasiske jøder, over hele verden.Språket oppstod i Sentral-Europa i høymiddelalderen som en blanding av middelhøytysk og sentraltyske dialekter, og med mange lånord fra hebraisk, senere også fra slaviske språk

Vikingatiden är en viktig del av äldre svensk historia. Perioden varade från slutet av 700-talet till mitten av 1000-talet. Vikingarna från Skandinavien härjade och plundrade sig fram genom Europa. År 1397 ingick Sverige, tillsammans med Danmark och Norge, i Kalmarunionen och hade då en gemensam kung. År 1523 blev Sverige självständigt Läromedel på Jiddisch Sholem aljechem! Det här är början på en resa till ett judiskt språk och en judisk värld, som du säkert har hört talas om. Kanske talar eller talade någon i din släkt jiddisch? Kanske var det någon i din släkt som kom ifrån ett land där många judar talade jiddisch på nittonhundratalet En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) gäller i Sverige från och med den 1 januari 2010. Regeringen överlämnade i mars 2009 propositionen 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt - regeringens strategi för de nationella minoriteterna till riksdagen. Den 10 juni 2009 godkände riksdagen regeringens. Som levande talspråk för det idag en tynande tillvaro, men genom jiddischkulturen är det alltjämt en integrerad del i svensk judendom. Undervisningen består dels av språkundervisning på nybörjarnivå utan krav på förkunskaper, dels av kurser som lyfter fram kompletterande delar av jiddischkulturen och svensk-judisk historia

Jiddisch blir akademiskt ämne Popularhistoria

Romani chib, jiddisch, finska, meänkieli och samiska. Meänkieli. Vårt språk. Finska. Talas i norra delen av Norge, Sverige och Finland (även Ryssland) Jiddisch Samiskan talas inte bara i norra Sverige, utan även i våra grannländer Norge och Finland. Den talas även i vissa delar av Ryssland. Kåta, pulka och mudd är exempel på ord som vi i svenskan använder men som egentligen tillhör samiskan. Jiddisch För 1000 år sedan bildades ett språk som kom att kallas för jiddisch I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter. Gemensamt dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. Det finns också fem erkända nationella minoritetsspråk

Thu, Aug 1 UTC+02 at Glimminge Stjärnegården, SE-272 92 Simrishamn, Sverige. 65 guests. Kammarkonsert: Semmy Stahlhammer solo - Bachs sonater & partito År 2010 är det tio år sedan finska, romani chib, jiddisch, meänkieli och samiska blev erkända som nationella minoritetsspråk i Sverige. Vem ska se till att språket lever vidare om få talar det? Är det staten, skolan, eller talarna själva? Och varför är det viktigt att bevara? Lotta Jankell samtalar med gäster i studion I Sverige kom Staffan i kontakt med många polska judar tack vare att han talade polska och det blev så småningom incitamentet till att börja lära sig jiddisch hos Michael Birbrajer. Han fortsatte hos Izydor Sznaydman och det blev sammanlagt nio års studier Jiddisch bär på historia och ideologi. Nobelpristagaren Isaac Bashevis Singer skrev på jiddisch. Nobelpriset ökade intresse för språket markant. Hans bok Trollkarlen från Lublin finns som talbok i Legimus, både på svenska och på jiddisch Jiddisch i Göteborg. Ida Gillner och Louise Vase har tonsatt dikter av kvinnliga jiddischspråkiga poeter i ett års tid. Vi kom båda två i kontakt med jiddisch genom musiken, som gick rakt in.

I förra veckans upplaga av Jiddisch far alle fick vi stifta bekantskap med Fania Brantsovskaya, 96 år i Vilnius, Litauen. Här fortsätter hon att berätta om sina upplevelser i och utanför. Nationella Minoritetsspråk i Sverige. Samiska. Finska. Meänkieli (tornedalsfinska. Romani chib. Jiddisch. teckenspråk. Lagen innebär : ny status, visst skydd och vissa rättigheter. Myndigheter skyldig att förstå, tala och skriva dessa språk i kontakt med personerna. Svenska skolor ska undervisa om deras historia och kultu Exempelvis: - Canadas fransktalande befolkning, - walesare och irländare i Storbritannien - Belgiens två officiella språk holländskan som talas av Flamländare och franskan som talas av valloner - Baskiskan i Spanien - Samiska i Sverige - Svenska i Finland NATIONELLA MINORITETSSPRÅK I SVERIGE • • • • • • Samiska Finska. Två villkor måste uppfyllas för att språket ska få ställning som minoritetsspråk. Det ska vara ett språk och inte en dialekt. Det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer eller ungefär hundra år. Övergripande frågeställning - Vad är ett minoritetsspråk? - Varför finns det minoritetsspråk i Sverige

Jiddisch - Institutet för språk och folkminne

finns i Sverige - judar, sverigefinnar och tornedalingar. Judar har bott i Sverige sedan slutet av 1700-talet. Det judiska språket jiddisch talas av cirka 3000 personer i Sverige, men endast ett fåtal har det som modersmål. Sverigefinnar är alla de som bor i Sverige och härstammar från Finland och har finska som modersmål Start studying Minoritetsspråk, åk 7. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Socialstyrelsens sidor om nationella minoriteter. Den som tillhör en nationell minoritet har rätt att använda sitt språk i kontakt med myndigheterna. Här finns information om språkliga rättigheter och vilka krav man kan ställa på kommun och myndigheter

 1. Judar är en etno-religiös grupp som har spridits över världen från det område öster om Medelhavet som benämns Kanaan, Palestina och Israel.Enligt i huvudsak ortodox judisk religiös tradition är en jude någon som fötts av en judisk mor eller konverterat för en erkänd rabbin
 2. dre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav • • •
 3. Jiddisch är ett av många judiska språk berättar Jean Hessel, språkvårdare i jiddisch. Här föreläser han om språkets ursprung, historia och situationen för jiddisch i Sverige idag. Han ger språkliga exempel och samtalar med moderator Karin Milles. Inspelat den 25 april 2018 på Garnisonen i Stockholm. Arrangör: Språkrådet
 4. oriteter och Europeiska språkstadgan om 1landsdels- eller
 5. skades med en tredjedel av sin yta och en fjärdedel av sin befolkning. Det var inte bara Finland kungen förlorade, utan också sin krona, och 1809 fick han lämna Sverige för att aldrig mer återse landet
 6. oriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia, Syfte (från kursplan) Undervisningen ska bidra till att eleverna + får möta och bekanta sig med de nationella.
 7. Sverige och Europa står just nu inför det största terrorhotet på över tio år, enligt Europol. För första gången någonsin har hotnivån i Sverige höjts till fyra på en femgradig skala. I går avslöjades att två svenska män gripits i Grekland misstänkta för att vara på väg att ansluta till IS

Jakten på språket: Jiddisch - UR Skol

I Hitta Babel konfronterar barnbarnet Andrei Malaev-Babel de komplexa spår av en turbulent historia som ett eko i sin farfars böcker och i konflikterna i dagens Ukraina och Ryssland. Babels fiktion vävs in i Andreis sökande med eterisk animering som placerar tittaren, liksom Babels läsare, mellan fantasi och verklighet Kursen syftar till att ge inblick i den judiska invandringen till Sverige från 1700-talet fram till flyktinginvandringen i samband med andra världskriget. Centralt för kursen är judarnas etablering i det svenska samhället. Kursen kommer även att behandla det antisemitiska motstånd som präglat judarnas situation i Sverige

Jiddisch - Judiska Församligen Götebor

Samiskan i Sverige och Norge - grupp 4. Finskan i Sverige: historia och nutid - grupp 1. Jiddisch: språket och historia i Sverige - grupp 5. Romani chib: språket och historia i Sverige - grupp 3. Danskan och sydsvenska dialekter - grupp 2. Isländska: de nordiska språkens museum? - grupp I Jiddischland hade man ofta tre namn - ett på hebreiska, ett på jiddisch och ett på landets språk. I Sverige på 50-talet kunde en ashkenazisk judisk pojke heta till exempel Gösta på svenska, Josef på hebreiska och Jossl på jiddisch. En flicka kunde heta Eva på svenska, Chava på hebreiska och Chave eller Chavele på jiddisch Erkända minoritetsspråk i Sverige är sedan år 1999 samiska (alla former), finska, meänkieli (tornedalsfinska) romani chib (alla former) och jiddisch. Dessa kriterier ska vara uppfyllda för att en grupp ska ses som en nationell minoritet The organization Sällskapet för Jiddisch och Jiddischkultur i Sverige (Society for Yiddish and Yiddish Culture in Sweden) has over 200 members, many of whom are native Yiddish speakers, and arranges regular activities for the speech community and in external advocacy of the Yiddish language. Notable peopl att Sverige inte uppfyller alla sina förpliktelser när det gäller att i praktiken stärka och utveckla minoritetsspråken, bland dem de samiska språken. Undersökningar som konstitutionsutskottet (2005) har låtit göra tyder också på att mycket som staten åtagit sig att göra inte har uppfyllts och att detta också drabbat samiskan

Download Presentation Minoritetsspråk i Sverige An Image/Link below is provided (as is) to download presentation. Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author Sånger på jiddisch ger viktig förbindelse bakåt. det är en del av vår historia och vårt kulturarv, säger Ida Olniansky. I Sverige började jiddisch användas under 1600- och 1700. Eftersom samerna är ett urfolk i Sverige finns det även en särskild samepolitik. Minoritetsspråken En viktig del av minoritetspolitiken är att ge stöd till de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. De språk som erkänts som minoritetsspråk i Sverige är jiddisch, romani chib (alla varieteter), samiska (all Upphöjelsen av invandrarspråken romani och jiddisch till lagfäst minoritetsspråk kan då utnyttjas som farliga prejudikat. Araberna kan kräva samma särbehandling som judarna. De behöver bara bevisa att det talats arabiska i Sverige under tre generationer av en handfull araber

I den här skriften ges en kort presentation av de fem språk som sedan 2000 är officiellt erkända minoritetsspråk i Sverige: finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska, romani och jiddisch. Dessutom ges en motsvarande presentation av det svenska teckenspråket Det var med andra ord det svenska folket som hade makten över de jiddisch-talande människorna. För dom som talade jiddisch kunde inte kommunicera med svenskar om dom inte talade svenska. Eftersom dom inte var så många så behövde dom därför lära sig svenska. De som pratar samiska är samerna och det finns ca 20000 samer i Sverige

Strindberg-klassiker på nordsamiska, meänkieli, romani chib och jiddisch. DEBATT I ett unikt projekt har bokförlaget Podium översatt och gett ut August Strindberg på fyra nationella. Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler. Utländska enskilda näringsidkare med verksamhet i Sverige. (Jiddisch) וואָס מיר טאָן.

Jiddisch Språk- och litteraturcentrum, Lunds universite

Sjølv om Sverige ikkje har eit offisielt språk, er de facto-språket svensk, med ein finsktalande minoritet. Samane har òg sine eigne to språk, som ikkje er i slekt med svensk. Sidan 1999 har Sverige hatt fem offisielle minoritetsspråk: finsk, samisk, meänkieli, romani chib og jiddisch. Sverige har ei lang rekkje religionar I Sverige finns fem minoritetsspråk, språk som talas av få men som fått ett erkänt skydd av landets lagar. De är: finska, meänkieli (tornedalsfinska), samiska (samtliga dialekter), romani chib och jiddisch. Samiskan delas upp i nordsamiska och sydsamiska jiddisch historia De första kontakterna mellan vikingar och kazarerna vid Svarta havet och Kaspiska havet, ett folk som till stor del bekände sig till judendomen, görs under 700-900-talen. I slutet av 1600-talet börjar judar bosätta sig i Sverige men kravet är att man övergår till kristendomen

Sarah Schulman och illustratören Karl Kjäll berättade entusiastiskt och livfullt om hur de jobbade fram bokprojektet Nusseleh (eller Nissele), en historia på jiddisch och svenska om en liten nöts öden och äventyr. Boken är en lekfull berättelse, formmässigt inspirerad av Dunderklumpen som ska locka barn att lära sig jiddisch Var talar man jiddisch och vilken är språkets historia? Vilken språkgren tillhör jiddisch? 15. Hur många talar jiddisch i Sverige idag? 16. Ge exempel på ord som vi använder i svenskan som kommer från jiddisch. 17. I vilka sammanhang har de olika minoritetsspråken hamnat i Sverige och så småningom blivit erkända minoritetsspråk här Samernas tidiga historia i Jämtland och Härjedalen (söder om Frostviken) med fokus på Tåssåsens sameby - en tolkning av de arkeologiska spåren Ewa Ljungdahl Kjell-¯ke Aronsson Arkeolog (fil.mag.) Arkeolog (fil.dr.) Gaaltije, Östersund Àjtte, Jokkmokk - vetenskapligt ansvarig för arkeo-logiska undersökningar i Njaark Samiska språkets historia Finska och samiska härstammar troligen från ett gemensamt urspråk, tidig finsk-samiska. Från detta urspråk utvecklas de åt var sitt håll ungefär 1000 f.Kr

Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna föreslås ha ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. I lagen anges också att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är nationella minoritetsspråk och att det allmänna ska ha et Jiddisch nybörjarkurs termin 1. Måndagkvällar 18.30 Kursledare: Staffan Böös. Kursen vänder sig till dem som är nybörjare. Nästa kursstart hösten 2017. Jiddisch läsecirkel. Tisdagar 15.30 Kursledare: Staffan Böös. Kursen vänder sig till dem som har studerat jiddisch i minst 3 terminer

Om de fem minoritetsspråken - Klippans kommu

Bella Zylberings familj kom till Sverige från Polen under Chrusjtjovs och Gomulkas töväder 1957. Bella Zylbering om sin familjs historia 25 mars 2015 kl 11.00 - Jiddisch far alle | Sveriges Radi När jiddisch blev ett nationellt minoritetsspråk såg vi det som en framgång, och så småningom bildades också Sveriges jiddischförbund. Malmö/Lund blev genast medlemmar och via förbundet verkar mycket aktivt gemensamt med det övriga Jiddisch-Sverige för att på alla sätt låta språket vara levande

Minoritetspråk i Sverige Sverige har fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Här finns svar och rådgivning om minoritetsspråken Äldre fornsvenska ca1225-1375 På 1100-talet blev Sverige kristnat. Biskopar och präster tillsattes, kyrkor byggdes. Svenskan får sina första lånord, från latin och grekiska kom ex. brev, kyrka, alfabe I Sverige. 1600-talets lutherska Sverige tillät inte judar slå sig ner i landet, men några medlemmar av de judiska familjerna Renat och Mandel blev döpta här redan 1681, med medlemmar av kungahuset som gudfäder och gudmödrar. Nya förbud mot judisk immigration utfärdades 1685, 1723, 1727 och 1748 Enligt FN:s definition är samerna dessutom urfolk. De nationella minoritetsspråken är samiska, jiddisch, romani chib, finska och meänkieli (tornedalsfinska). År 2000 anslöt sig Sverige till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk I Skärvor av ett språk följer vi sångaren Elias, 23 år, som försöker lära sig jiddisch i jakten på sin familjs historia, men också för att bli bättre som jiddisch-sångare. I Premiär på jiddisch möter vi Nadya, 21, som kastas in som huvudrollsinnehavare i en teaterföreställning helt på jiddisch Hur ska vi kunna göra så att regeringen bryr sig. Jag rent sagt förbannad av att de skiter i Europarådet rekommendationer. Jag anser att älvdalska har större rätt att vara en minoritetsspråk än till exempel romani och Jiddisch, dessaspråk har ej sitt ursprung i Sverige med det har älvdalska

populär: