Home

Farlighetsnummer 99

UN 3257: Vätska, förhöjd temperatur, n.o.s.; vid eller över 100 °C men under sin flampunkt (inklusive smält metall, smält salt etc), fylld vid en temperatur på högst 190 °C Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används. Alla dessa ämnen är indelade i olika klasser beroende på deras specifika kännetecken och därmed farlighet ADR-data för UN3257 VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S. vid eller över 100 °C men under sin flampunkt (inklusive smält metall, smält salt etc), fylld vid en temperatur på högst 190 °C och 1 ytterligare variant(er) av detta UN-numme ADR-data för UN3258 FAST ÄMNE, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N.O.S., vid eller över 240 °

Vätska, förhöjd temperatur, n

• Farlighetsnummer ★ Svenska, engelska, tyska och danska Vår app är en av de mest avancerade, högst rankade och längst existerande ADR-apparna på marknaden. Sedan 2012 har vi erbjudit en app som är skräddarsydd för personer som jobbar med ADR - lastbilschaufförer, logistik- och lagerarbetare, kemiingenjörer, mfl I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige Nynas V12000 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktbeskrivning Produkttyp Andra identifieringssätt Nynas V12000 Viskositetsbestämd bitumen (mjukbitumen) till vägbeläggningar Vätska

Farlighetsnummer 33 Tunnelrestriktionskod 6b.(5+(76'$7$%/$' Grundering G 790 Omarbetad: 2015-03-30 (UVlWWHUGDWXP 2012-02-03 8 / 11. 7UDQVSRUWHUSnLQUHYDWWHQYlJDU $1 $961,77 1DPQHWSnlPQHW EODQGQLQJHQRFKERODJHW I|UHWDJHW 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Bostik Contact A3. Telefon: + 33 02 99 71 21 60 Telefax: +33 02 99 71 38 82 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER: ORFILA (Frankrike): +33 01 45 42 59 59 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR PRODUKT: Ljus- och braständare Hölje av termoplast innehållande flytande kolväteblandning Farliga beståndsdelar 31999L0047. Kommissionens direktiv 1999/47/EG av den 21 maj 1999 om anpassning för andra gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (Text av betydelse för EES

Farligt gods - Wikipedi

UN 3257 VÄTSKA, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N

 1. 020- 99 60 Kemiakuten00 (Öppet dygnet runt 7 dagar i veckan) Eller SOS alarm 112. AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen DPD Klassning: CLP Klassning: Allvarligaste skadliga Klassificering enligt direktivet 1999/45/EG DPD. Produkten är inte klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive.
 2. 08 04 99 (Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel): Annat avfall). Beroende på industrigren och produktionsprocess, kan även andra avfallskoder vara tillämpliga. Kan betraktas som ofarligt avfall efter Direktiv 2008/98/EG. 13.1.2 Metod för bortskaffand
 3. SÄKERHETSDATABLAD enligt europaparlamentets och rådets förordning (ES) nr. 1907/2006, i förordning 453/2010/EC Publiceringsdatum: 01. 11. 2009 Revisionsdatum: 18.01.2011, ersätter versionen från 01
 4. 1 Säkerhetsdatablad Dow AgroSciences Sverige AB Säkerhetsdatablad enligt Reg. (EG) N.453/2010. Produktnamn: KERB (TM) Fl..
 5. SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 0890103 - Bitumenmassa, 310 ml Version 2.0 Revisionsdatum 23.03.2015 Datum för senaste utfärdandet: 11.02.2015 Datum för det första utfärdandet: 11.02.2015 Tryckdatum 25.03.2015 SE / SV AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn : Bitumenmassa, 310 ml Produktkod SDS-Identcode.

Exempel på klassificeringskod 1.4G, UN 0336 FYRVERKERIER, klass 1, klassificeringskod 1.4G där 1.4 står för riskgrupp och G för samhanteringsgrupp. (Räddningsverket) 7.5 Farlighetsnummer Ett farlighetsnummer består av två eller tre siffror som hänvisar till olika typer av faror 1 Institutionen för fysik, kemi och biologi Examensarbete Metodutveckling för analys av etylenglykoler i vattenprov med gaskromatografi Method development for analysis of ethylene glycols in water samples by gas chromatography Emil Gustavsson LITH-IFM-G-EX 11/2470 SE Linköpings universitet Institutionen för fysik, kemi och biologi Linköpin

1.5D: Blandsprängämne: 20: Kvävningsframkallande gas eller gas utan sekundärfara. 22: Kyld kondenserad gas, kvävningsframkallande. 23: Brandfarlig gas Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-188 7 WASTE REFINERY Foreword This report (WR-43) is a continuation of two previous Waste Refinery projects within the same area of concern. The previous projects are WR-27 Survey results of corroding problems at biological treatment plants and WR-34 Survey results of corroding problems at biological treatment plants, Stage II Protection of concrete State of the Art ADR:s Hazard Identification Number HIN (Kemler Code) kallas i de nordiska länderna ofta Farlighetsnummer, Kemler-tal eller Kemler-tall. Det anges på skyltar placerade på fordon, containrar och järnvägsvagnar med farliga ämnen som landtransporteras efter de internationella ADR- och RID-reglerna Farlighetsnummer 33 RID 3 ADN 33 Etanol 99,9% Sida 6 av 7. IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrupp ADR II RID II IMDG II ICAO/IATA II 14.5 Miljöfaro

UN 3258 FAST ÄMNE, FÖRHÖJD TEMPERATUR, N

SÄKERHETSDATABLAD Etanol 99,5% Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande oc och övriga farlighetsnummer finns i ADR.Som exempel kan nämnas kombinationerna 90 och 99 som betyder att ämnet har andra farliga egenskaper än de ovan uppräknade, till exempel miljöfarlighet. 33 1203 SRV_Farligtgods.indd 8 07-12-18 16.22.2

ADR Farligt Gods - Prova kostnadsfritt i 7 dagar! - Appar på

SÄKERHETSDATABLAD Denaturerad ETANOL 99,5 % (denaturerad med 10g Dietylftalat) SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering Sammansättning på etiketten Etanol:99,5 % Signalord Fara Faroangivelser H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skyddsangivelser P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. P261 Undvik att inandas dimma/ångor/sprej UN 1829 svaveltrioxid ska vara stabiliserad. Svaveltrioxid med minst 99,95 % renhet får även utan stabilisator transporteras i tankar, förutsatt att dess temperatur hålls vid lägst 32,5 °C. För sådan transport ska texten Transport med en lägsta temperatur hos ämnet på 32,5 °C finnas i godsdeklarationen. 62 EX: 99 = XCIX (och inte IC), 990 = CMXC (och inte XM), 1999 = MCMXCIX (och inte MIM). ** Max tre lika siffror i rad: V, L och D upprepas aldrig efter varandra. Enligt en äldre romersk princip kan ibland fler än tre siffror finnas i rad, ex: 4 = IIII på vissa urtavlor. M kan alltid upprepas fler än tre gånger i rad

Farlighetsnummer 50 säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 453/2010/EU Potassium nitrate ≥99 %, p.a., ISO artikelnummer: P02 KEMIRA PAX XL-60 / DUNK 33 KG R21368 / Version 4.1 4/35 SV Effekter : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symptomer. 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuell Det finns ingen ytterligare information tillgänglig. Andra fysikaliska och kemiska parametrar pH-värde 14 (4 g/l, 20 °C) Smältpunkt/fryspunkt 839 °C Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 1.484 °

2 • Kortkommandon Version 1.3.2 Hjälp om RIB Huvudprogram Kortkommandon Det finns flera typer av kortkommandon i RIB Huvudprogram: • Alt+bokstav används för menyer och delar av RIB Huvudprogram Kemiakuten: 020-99 60 00, kommer först till GIC (Giftinformationscentralen). De har då företagens säkerhetsdatablad som bas för rådgivningen. Vid behov kan förfrågaren hänvisas vidare till expertis inom kemiindustrin. Några företag kan också komma ut och hjälpa Räddningstjänsten på olycksplatsen

 1. Farlighetsnummer 33 RID 3 ADN 33 IMDG 3 Etanol 99,9% Sida 6 av 7. ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrupp ADR II RID II IMDG II ICAO/IATA II 14.5 Miljöfaror Anmärkning.
 2. Farlighetsnummer 80 Tunnelrestriktionskod E 14.5 Miljöfaror Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). ADN 14.1 UN-nummer 1760 14.2 Officiell transportbenämning CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (Quaternary ammonium compounds, benzyl-C12-C16-alkyldimethyl, chlorides) 14.3 Faroklass för transport 8 14.4 Förpackningsgrupp II
 3. Skin Corr. 1B; H314 99,9 % AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas Inandning Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andninge

EUR-Lex - 31999L0047 - EN - EUR-Le

Farlighetsnummer 33 Tunnelrestriktionskod D/E 14.5 Miljöfaror Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). Ytterligare uppgifter: - ADN 14.1 UN-nummer 1866 14.2 Officiell transportbenämning RESIN SOLUTION vapour pressure at 50°C not more than 110 kPa (640D) 14.3 Faroklass för transport 3 14.4 Förpackningsgrupp I 08 02 99 Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigterna som handhar avfall

99,5 % Ämne, kommentar Se avsnitt 16 för förklaring av H-angivelser och R-fraser. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Kontakta läkare i osäkra fall. Inandning Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår 020 99 60 00. Kemiakuten 0 - 24 Farlighetsnummer Tunnelrestriktionskod D 7UDQVSRUWHUSnLQUHYDWWHQYlJDU $1' 14.1 UN-nummer 1950 14.4)|USDFNQLQJVJUXSS SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 PAX 21 33 KG Version 6.0 Tryckdatum 22.08.2013 Revisionsdatum 02.10.2012 R21366 2/14 SV Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt

Farlighetsnummer Tunnelrestriktionskod D 14.5 Miljöfaror Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). ADN 14.1 UN-nummer 1950 14.2 Officiell transportbenämning AEROSOLS < 1000 ml, flammable 14.3 Faroklass för transpor Farlighetsnummer 33 RID 3 IMDG 3 ICAO/IATA 3 14.4 Förpackningsgrupp ADR II RID II IMDG II ICAO/IATA II 14.5 Miljöfaror ADR Ja RID Ja IMDG Yes 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder EmS F-E, S-D Tunnelrestriktionskod (D/E) 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Kat. EWC-kod: 07 06 99 Annat avfall. AVSNITT 14: Transport information ADR/RID Produkten omfattas inte av transportreglerna för farligt gods på väg eller järnväg, i enlighet med ADR/RID. 14.1 UN-nummer - 14.2 Officiell transportbenämning - 14.3 Faroklass för transport - 14.4 Förpackningsgrupp - Farlighetsnummer Tunnelrestriktionskod

naftalen 202-049-5 91-20-3 0 > 99 % R22 - R40 - R50/53 Acute Tox. 4 H302 Carc. 2 H351 Aquatic Acute 1 H400 Farlighetsnummer 30 Tunnelrestriktionskod (E CALL 020-99 60 00 Kemiakuten (Kemiakuten, open 24 hours 7 days a week) Farlighetsnummer Tunnelrestriktionskod (D/E) 7UDQVSRUWHUSnLQUHYDWWHQYlJDU $1 99 Ämne med förhöjd temperatur 1 Styckegods Olika ämnen i mindre mängd 40 Figur 5. Resultat av inventeringen vid E45. Resultatet från inventeringen 2002 tyder på att det farligt gods som transporteras på aktuell vägsträcka framförallt utgörs av brandfarliga vätskor, exempelvis olja och drivmedel En orangefärgad skylt med farlighetsnummer och UN-nummer ska placeras på vardera långsidan av tankcontainrar, UN-tankar, MEGCs och bulkcontainrar. Under järnvägstransport ska transportenheter och släpvagnar behålla sina storetiketter eller orangefärgade skyltar och, i förkommande fall, sin märk-ning

Tfn: 011-24 84 84, Fax: 011-24 84 99 E-mail: info@swedhandling.com I nödsituationer ring Swed Handling AB 011-24 84 84 för ytterligare information om produkten. 2. FARLIGA EGENSKAPER KONTAKT MED BRÄNNBART MATERIAL KAN ORSAKA BRAND. FARLIGT VID FÖRTÄRING. UTVECKLAR GIFTIG GAS VID KONTAKT MED SYRA. FRÄTANDE $961,77 1DPQHWSnlPQHW EODQGQLQJHQRFKERODJHW I|UHWDJHW 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Bostik Firebond fogskum 2 -komp Synonymer. Stora mängder farligt gods fraktas varje år på våra vägar.Det är av största vikt att ämnena hanteras på rätt sätt för att undvika olyckor. Skyltar som tillkännager gods av miljö- och hälsofarlig karaktär ger räddningstjänsten viktig information vid eventuella tillbud 99.. 1).. Innehåller < 0,1 % butadien (203-450-8)) Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Inandning: Sök frisk luft. I händelse av andningsuppehåll, ge den drabbade andningshjälp/syre (men tillämpa inte mun-mot-mun-metoden)

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 SANET PERFECT 10 X 1 LITER WM 0712482 Order nummer: 0712482 Version 1.0 Revisionsdatum 26.09.2013 Tryckdatum 10.02.201 4 Hygieniska gränsvärden Se avsnitt 8. 16. Annan information Utbildningskrav Ingen speciell utbildning krävs, men en noggrann genomgång av detta säkerhetsdatablad bör vara en förutsättning

AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Akut oral toxicitet.DQJHLOODPnHQGH Akut dermal toxicitet. 6 / 7 14.5 Miljöfaror - ADN Produkten omfattas inte av transportreglerna för farligt gods, i enlighet med ADN. 14.1 UN-nummer - 14.2 Officiell transportbenämning CAS-nr. 7758-99-8 REACH Rgisternr. 01-2119520566-40-XXXX INDEX-nr 029-004-00- AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Generell information Vid exponering: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Vid medvetslöshet, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare : Alarm 112, Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) Ögonirritation, Kategori 2 H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön, Kategori

Endringslogg Her ser du oversikten over endringer i de forskjellige versjoner av Sensor-chemdoc. Endringene er gjort på tilbakemeldinger fra våre kunder, eller er generell utvikling Ersätter datum: 2014-03-05 Omarbetad: 2018-06-13 Version: 1.0.0 Hagmans Fälgfärg Silvergrå Säkerhetsdatablad 2-metoxi-1-metyletylacetat KGV 100 550

EUR-Lex - 31996L0086 - EN - EUR-Le

klassificeringskod farlighetsnummer proper shipping name imdg (sjö) un-number class risk label packaging group ems-number mfag-number marine pollutant subsidiart risk imdg kode page no proper shipping name icao/iata (flyg) un- number clas SÄKERHETSDATABLAD Förordning)(EG)nr1907/2006))))) )) SOLVENTE 610 Ver)1.1)datum2016.06.01

Avfallsgrupp Rekommendation. EWC kod: 08 04 99 - Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel) - Annat avfall. OBS! Denna kod har tilldelats med utgångspunkt från de vanligaste användningarna av detta material. Produktens användning avgör slutgiltlig avfallskod Sida 3 av 5 handskar måste följas. Använd lämpliga skyddskläder. Personlig skyddsutrustning, andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med gasfilter av typ A (brunt, organisk

Tidsfaktorns betydelse ved r%c3%a4ddningsinsatser 2004 by

 1. Nödnummer 020-99 60 00 E-Post info@epc-groupe.se 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefonnummer 112 Tillgänglig utanför kontorstid Ja Nödtelefonnummer 020-99 60 00 Övrigt Tel. allmän förfrågan 016-139 077 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering i enlighet med förordning (EG) nr 1272/2008, bilaga V
 2. KEMIAKUTEN 020-99 60 00 alternativt SOS Alarm 040-676 90 40 Sds No. 22884 1/8. Revisionsdatum: 2015-01-02 Revision: 04 Farlighetsnummer (ADR/RID) 80.
 3. klassificeringskod farlighetsnummer proper shipping name imdg (sjö) un-number class risk label packaging group ems-number mfag-number marine pollutant subsidiart risk imdg kode page no proper shipping name icao/iata (flyg) un- number class 15. gällande bestämmelser risksammanfattnin
 4. Avfallsslag 08 04 99 AVSNITT 14: Transportinformation 14.1. UN-nummer UN Nr. (ADR/RID) 1760 6/8. Farlighetsnummer (ADR/RID) 80 Tunnelrestriktionskod (E) 14.7.
 5. 020-99 60 00 2. FARLIGA EGENSKAPER Farlighetsnummer 80 Begränsad kvantitet LQ7 Transportkort från CEFIC 80GC1-II+III Emergency schedules (EmS) F-A, S-B.

Tidsfaktorns-betydelse-ved-räddningsinsatser-2004 by Peter

CAS-nr. 109-99-9 REACH Rgisternr. 05-2114615188-48-XXXX INDEX-nr 603-025-00- AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1 Generell information Vid exponering eller obehag: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Vid medvetslöshet, lägg i framstupa sidoläge och kontakta läkare 0,51 - 0,99 % Ämne, kommentar Resten av produkten består av icke märkningspliktiga ämnen eller ämnen under koncentrationsgränser för redovisningsskyldighet. Se avsnitt 16 för förklaring av riskfraser (R) och faroangivelser (H). AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpe

RIB Farliga ämnen - Sök information om kemikalier och annat

Förpackningar sorteras som hårdplast,EWC- kod 07 66 99. Produktens tillverkare är ansluten till REPA-registret Farlighetsnummer 8 Avfallskod 07 06 99 (Hårdplast) 14. Farlighetsnummer: 80 Begränsade mängder: LQ19 IMDG (sjö) Proper ship name: Fosforic Acid, solution UN-no 180 122-99-6 <5% R22, R36 Xn 8 Etylenglykolmonostearat 203 -886 -9 KLASSIFICERINGSKOD FARLIGHETSNUMMER PROPER SHIPPING NAME IMDG (Sjö) UN-NUMBE Farlighetsnummer 80 Tunnelrestriktionskod E. 14.5 Miljöfaror. Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). ADN. 14.1 UN-nummer 1823 14.2 Officiell transportbenämning SODIUM HYDROXIDE, SOLID 14.3 Faroklass för transport 8 14.4 Förpackningsgrupp I

SDB Wetfix BE.p - spotidoc.co

$961,77 1DPQHWSnlPQHW EODQGQLQJHQRFKERODJHW I|UHWDJHW 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Hagmans Asfaltprimer Synonymer Hagmans Asfaltprimer - Kallasfal 99-76-3 94-13-3 100-51-6 <5% R22, R36 Xn 4 Parfym - <5% 5 Vatten - >30% Teckenförklaring: Xn=Hälsoskadlig, F=Brandfarlig Förklaring till R-fraser: Se avsnitt 16 3. Farliga egenskaper RISKSAMMANFATTNING Ej märkningspliktigt enligt gällande svenska föreskrifter för hälso-, miljö- och brandfarlighet. 4. Första hjälpen Inandnin

99,8 1* 1* - Specifika koncentrationsgränser finns i bilagorna till 1272/2008 3.2. Blandning Inte tillämplig En lista över hygieniska gränsvärden, om sådana är tillämpliga, finns i Avsnitt 8. Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt. AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpe SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 StoPox TEP MultiTop Komp. B 3/19 2.3 Andra faror Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxisk SÄKERHETSDATABLAD Salpetersyra 20% <65% (3,4M - 14,4M) Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändrin ADN 8 Farlighetsnummer 80 14.4 Förpackningsgrupp ADR III 14.5 Miljöfaror ADR Produkten är bedömd och klassad som ej miljöfarlig. 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder Särskilda försiktighetsåtgärder Ingen anmärkning angiven. 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden Annan relevant information ADR är en europagemensam överenskommelse som innehåller tekniska bestämmelser för transport av farligt gods på väg.Enligt föreskrifterna måste fordonen märkas med åtminstone en skylt som anger förekomsten av farliga ämnen samt ger en indikation om vilken produktkategori dessa tillhör $961,77 1DPQHWSnlPQHW EODQGQLQJHQRFKERODJHW I|UHWDJHW 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn OKQ8 Bumpershine.

populär: